RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

               25.05.2018 weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych( RODO), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych .

              Zmiana  przepisów wymaga od nas poinformowania Państwa w jaki sposób przetwarzamy  i chronimy Państwa dane osobowe.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROSTAL-METALE S.A. z siedzibą w Rzeszowie 

przy ul. Mikołaja Reja  9A;

 

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 

Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

 

1.    SPRZEDAŻĄ I ZAKUPEM WYROBÓW HUTNICZYCH I PRODUKTÓW  

•       Jesteśmy dystrybutorem wyrobów hutniczych, współpracujemy z innymi producentami lub dystrybutorami.

•       Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

•       Przetwarzane dane: dane służbowe, imiona, nazwiska, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne. Jeżeli sprzedaż odbywa się

        z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego kierowcy

•       Podstawa i cele przetwarzania danych: 

1)       zawarcie i wykonanie umowy; 

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c.        rozliczenie podatków publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie realizacji transakcji;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.        marketing bezpośredni;

d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;

e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f.         archiwizacja.

2.    ŚWIADCZENIEM USŁUG TRANSPORTOWYCH

•       Świadczymy  usługi transportowe.

•       Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

•      Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego kierowcy.

•       Podstawa i cele przetwarzania danych: 

1)       zawarcie i wykonanie umowy; 

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c.        rozliczenie podatków publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie realizacji transakcji;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.        marketing bezpośredni;

d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f.         archiwizacja.

3.    REKRUTACJA

•       Prowadzimy rekrutację pracowników .

•       Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.

•       Przetwarzane dane:  dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.

•       Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

•       Podstawa i cele przetwarzania danych: 

1)       zgoda;

2)       zawarcie i wykonanie umowy; 

3)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       rozliczenie podatków publicznoprawnych;

4)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        rekrutacja;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.        tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

d.       archiwizacja.

4.    PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

•       Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.

•       Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące,  akcjonariusze oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.

•       Przetwarzane dane:  imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego. 

•       Podstawa i cele przetwarzania danych: 

1)       zawarcie i wykonanie umowy; 

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c.        rozliczenie podatków publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie czynności;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.        marketing bezpośredni;

d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f.         archiwizacja;

g.        zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

 

III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy. 

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :

a)    podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

b)   podwykonawcom;

c)    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2)   innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a)     inne strony transakcji;

b)    firmy transportowe;

c)     spedytorzy;

d)    agencje celne;

e)    ubezpieczyciele;

f)      organy i urzędy państwowe lub samorządowe;

g)     sądy;

h)    komornicy;

i)      biura informacji gospodarczej;

j)      operatorzy pocztowi i kurierzy;

k)     banki;

l)      podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNIM

 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: odo@eurostal-metale.pl lub listownie na adres podany poniżej.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH  DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.

 

 

X. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: odo@eurostal-metale.pl lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

XI. SKARGA DO ORGANU NADZORU

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XII. KONTAKT I INFORMACJE

 

Nasze dane adresowe: Eurostal-Metale S.A. , Ul. M.Reja 9a, Rzeszów

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: odo@eurostal-metale.pl.